De onderbouw

Leef- en leeromgeving
In groep 1-2 (de kleutergroep) gaat veel aandacht uit naar het creëren van een prettige leef- en leeromgeving. Een plek waar de kleuters zich fijn voelen, zelfvertrouwen ontwikkelen, leren omgaan met zichzelf en de andere kinderen, zichzelf durven uiten en waar gezamenlijk wordt gespeeld en gewerkt.

Thematisch werken
Het werken met thema's vormt het kader voor de ontwikkel- en leeractiviteiten van de kleuters. De leerkracht zorgt voor een balans tussen de belangstelling en betrokkenheid van de kinderen en de doelen die aan bod moeten komen.

Doelen
Vanuit de doelen zelfvertrouwen, nieuwsgierig zijn en emotioneel vrij zijn wordt gewerkt aan de brede ontwikkeling: communiceren en taal, uiten en vormgeven, het verkennen van de wereld, samen spelen en werken en ordenen, redeneren en probleem oplossen. De specifieke doelen die centraal staan zijn doelen die zich richten op de leervoorwaarden; de taal- en rekenontwikkeling en de motoriek.
 
Werkwijze
Bij elk thema wordt een bijpassend prentenboek gekozen. Samen met het thema staat dit boek gedurende een aantal weken centraal in de groep. Uit het prentenboek wordt een aantal woorden gekozen voor de woordmuur. Het thema en het prentenboek vormen samen het startpunt voor het onderwijsaanbod.

Onderwijsaanbod
Naast bewegingsonderwijs, muziek en de sociaal-emotionele ontwikkeling staan vijf kernactiviteiten centraal. Bovengenoemde doelen komen hier steeds in terug.
  • Spelactiviteiten: fantasiespel, rollenspel, kringspelletjes
  • Constructieve/beeldende activiteiten: werken met zand, klei, water, tekenen en schilderen, bouwen
  • Gespreksactiviteiten: taal, oriëntatie op de wereld, oriëntatie op jezelf en de ander
  • Lees-en schrijfactiviteiten: interactief voorlezen, woordmuur, beginnende geletterdheid, woordveld, versjes
  • Reken-wiskunde activiteiten: getallen en hoeveelheden, meten, meetkunde, schematiseren, redeneren
Pedagogisch-didactisch werkplan
De basis van ons onderwijsaanbod wordt gevormd door een combinatie van het pedagogisch didactisch werkplan 'Basisonderwijs' en 'Het Woordenschatproject'.

Samen hebben wij dit gevormd tot een onderwijsconcept waarmee we de kinderen een vertrouwde en stimulerende omgeving bieden waarbinnen zij de kennis en vaardigheden leren die zij nu en in de toekomst nodig hebben.