Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad o.b.s. Annie M.G. Schmidt
 
De Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Onderwijs heeft tot doel iedere geleding binnen de school op basis van gelijkwaardigheid invloed te geven op de besluitvorming van het schoolbestuur en/of de directie
Dit recht wordt uitgeoefend door de Medezeggenschapsraad (MR).
De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier gekozen vertegenwoordigers van de ouders en vier van de leerkrachten. De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar. De vergaderingen worden vooraf aangekondigd

De Medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan waarin personeel en ouders meepraten over het reilen en zeilen op De Annie M.G. Schmidt. 
Of het nu gaat om het schoolplan, de schoolgids, de schoolregels, de regels over veiligheid en gezondheid op de school of over de schoonmaak, over al deze zaken, maar ook over andere onderwerpen neemt de MR een standpunt in.  

De werkzaamheden van de Medezeggenschapsraad omvatten onder andere
  • de algemene bevoegdheden, zoals het doen van voorstellen en het kenbaar maken van standpunten aan het schoolbestuur en aan de schoolleiding over alle aangelegenheden de school betreffende; 
  • de bijzondere bevoegdheden, waaronder het uitbrengen van advies en het wel of niet verlenen van instemming over door het schoolbestuur en/of de directie voorgenomen besluiten met betrekking tot een aantal nader omschreven onderwerpen; 
  • het regelmatig bespreken van schoolzaken met het schoolbestuur (of de vertegenwoordiger daarvan) en met de schoolleiding. 
Binnen de stichting Prokind functioneert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In dit adviesorgaan wordt het beleid besproken dat van belang is voor alle openbare scholen in Spijkenisse.

De MR wordt gevormd door:
 
 Ouders                               Leerkrachten        
Sara van Suchtelen van der Haere Kirstin Ozephius 
Reshma Sankatsing-Soenessardien  Corina Kraak