Ons team
 
Ons team bestaat uit ongeveer 20 leerkrachten, diverse onderwijsondersteuners en vrijwilligers. Buiten het lesgeven hebben sommige leerkrachten nog een extra functie bij ons op school. Hieronder vindt u de verschillende extra functies met de bijbehorende personen.

Schoolgastvrouw/conciërge:
Op de hoofdlocatie is vrijwel dagelijks een schoolgastvrouw aanwezig. De schoolgastvrouw ondersteunt de leerkrachten door bijvoorbeeld de telefoon te beantwoorden, pleisters te plakken, kopieerwerk te verrichten en te zorgen voor de koffie en thee voorzieningen. Onze schoolgastvrouw werkt veelal op vrijwillige basis bij ons op school. 


                                                 
   juf Jannie
(hoofdgebouw)                           


Administratief personeel:
Juf Hilly Gordijn houdt onze leerlingadministratie bij en ondersteunt de leerkrachten en schoolleiding daar waar nodig.
                                           
   juf Hilly                                                


Gedragsspecialist
Juf Jos van Dijk is onze gedragsspecialist. Zij heeft een tweejarige Masteropleiding gevolgd en in 2013 behaalde zij hiervoor haar diploma.
De gedragsspecialist heeft specifieke deskundigheid en inbreng in het schoolteam als het gaat om:
  • Het voorkomen en tegengaan van, en omgaan met gedragsproblematiek;
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen;
  • De ontwikkeling van adequaat gedrag in het kader van de totale ontwikkeling;
  • De relatie tussen groepsontwikkeling en leerlinggedrag;
  • De relatie tussen leerling-, leerkracht- en groepsgedrag.
Met de invoering van het passend onderwijs op 1 Augustus 2014, blijven steeds meer kinderen met specifieke onderwijsbehoeften binnen het reguliere basisonderwijs. De leerkrachten zullen er naar moeten streven dat elke leerling de zorg krijgt die het nodig heeft
Met onze gedragsspecialist willen we in eerste instantie voorkomen dat er gedragsproblemen ontstaan. Uit onderzoek is gebleken dat een goed sociaal pedagogisch klimaat binnen de school en de groep hieraan bijdraagt. Immers in een positieve en veilige groep mag en kan een kind zichzelf zijn waardoor iedereen zijn of haar sterke, maar ook zwakke kanten leert kennen en daar rekening mee houdt. Net als rekenen, lezen en schrijven zullen kinderen ook dit moeten leren.
Hoe gaan wij met elkaar om, maar ook: hoe ga ik met mijzelf om en hoe leer ik rekening te houden met anderen? Dit noemen we Sociaal Emotioneel Leren.
Om dit proces goed te laten verlopen maken we op Annie M. G. Schmidt gebruik van de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’. Deze methode bevat lessen waarin elk aspect van de sociaal emotionele-ontwikkeling aan bod komt. Om de ontwikkeling te volgen wordt het signaleringsinstrument ‘Zien’ gebruikt. Kinderen en leerkrachten vullen een vragenlijst waaruit duidelijk wordt op welk gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling kinderen extra ondersteuning nodig hebben.
Naast  ‘Zien’ geeft het invullen van een sociogram  inzicht in de groepsprocessen. Voelt iedereen zich wel thuis in de groep, en wat kunnen onze leerkrachten eraan doen om ervoor te zorgen dat dit ook inderdaad zo is?
Het is belangrijk te blijven kijken naar wat kinderen nodig hebben om goed in de school te functioneren en een voor hen zo goed mogelijke prestatie neer te zetten. Maar ook:  Wat hebben ouders nodig om hun kinderen daarin te ondersteunen en wat hebben de leerkrachten nodig om deze taak uit te voeren? Samenwerking is hierbij onontbeerlijk!

Als gedragsspecialist is juf Jos de eerstelijnshulp binnen de school en kan zij alle partijen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het pedagogisch klimaat ondersteuning bieden door mee te denken over oplossingen, te coachen en eventueel door te verwijzen naar gespecialiseerde hulp. Heb je een probleem, een vraag of behoefte aan advies, schroom niet en kom langs. Voor veel problemen is een oplossing te vinden!

     juf Jos

ICT-coördinatie:
Ook op basisscholen is tegenwoordig steeds meer ICT aanwezig. Denk hierbij aan de digi-borden, de computers, het netwerk, maar ook het inrichten van diverse leerlingprogramma's, de website, Facebook, etc. Op onze school is dit de verantwoordelijkheid van meester Jasper Breur 


RT (remedial teaching):
Sommige leerlingen hebben op sommige gebieden net een beetje extra hulp nodig. Meester Joop van der Heijden is verantwoordelijk voor deze hulp bij ons op school. Hij geeft extra ondersteuning daar waar onze leerlingen dat nodig hebben. Deze vorm van extra ondersteuning wordt uiteraard eerst met u als ouder besproken. Meester Joop is alle dinsdagen aanwezig.

meester Joop

Evenementen coördinatie:
Alle activiteiten bij ons op school worden gecoördineerd door juf Yvonne de Jong. Zij is het aanspreekpunt voor de ouderraad en verzorgt de communicatie richting het team.